Special Classes

What's in the Box (Sensei Ryan)
04/30/2020
https://youtu.be/nhLz6k9ldhE
What's in the Box challenge (Sensei Ethan)
04/30/2020
https://youtu.be/AAyJ4HfJIh4
Story Time with Sensei Nick
04/29/2020
https://youtu.be/xRZqbP5wGZ0
Hot Sauce Challenge
04/29/2020
https://youtu.be/PanA97rBcuA
Sculptionary (Sensei Ethan)
04/27/2020
https://youtu.be/bisW1QX4Uc0
Board Breaking Demo
04/23/2020
https://youtu.be/TWm7Hje_XjI
Olympics Opening
04/21/2020
https://youtu.be/bowoB20_ioo
Chubby Bunny Pictionary
04/20/2020
https://youtu.be/vcj8768iUyA
Q&A Pt. 2 with Sensei's Ethan and Ryan
04/16/2020
https://youtu.be/h9CqY8yLsO8
Q&A with Sensei Ethan and Ryan
04/16/2020
https://youtu.be/PTRzfTobM98
Sculptionary (with Sensei Nick)
04/15/2020
https://youtu.be/OeRtWP7XC0s
Story Time with Sensei Nick (Yoda)
04/15/2020
https://youtu.be/L-Juu5RkhwM
Board Break Challenge Pt 2
04/09/2020
https://youtu.be/V91SDkZUziQ
Name that....
04/09/2020
https://youtu.be/-0w9YPp8Lv8
Play Doh Challenge Pt.3 (Shihan Gary & Miss Kate)
04/08/2020
https://youtu.be/iuqLMIrriUY
Whisper Challenge Pt. 2
04/08/2020
https://youtu.be/Mrd44QqT354
Sensei vs Sensei
04/07/2020
https://youtu.be/qhTZuq_kEmU
Make Sensei Ryan do... Pt. 3
04/04/2020
https://youtu.be/TFffB656D4s
Chubby Bunny Challenge
04/04/2020
https://youtu.be/bUxVYlCsZ1o
Charades (Sensei Ethan & Ryan)
04/02/2020
https://youtu.be/ctq3bhW0VAg
Advanced Nunchucks with Shihan
04/01/2020
https://youtu.be/YmHl2TgIKw0
Pictionary with Sensei Ethan
03/31/2020
https://youtu.be/f-JWQynRTEw
Nunchucks with Shihan
03/31/2020
https://youtu.be/mL7K8VylPeM
Play Dough Challenge 2 (Kate & Ryan)
03/30/2020
https://youtu.be/oIdnZj4B3So
Play Dough Challenge (Sensei's Ethan & Ryan)
03/30/2020
https://youtu.be/45hzB_5ONsA
Board Breaking "K.A.R.A.T.E"
03/28/2020
https://youtu.be/jqIzGwS1Uvs
Make Sensei Ryan do.... Pt 2
03/26/2020
https://youtu.be/tIYB-zwLaTQ
Q&A with Senseis Ryan & Ethan
03/26/2020
https://youtu.be/iO7LPasKDD8
20,000 Pyramid (Shihan & Nick)
03/25/2020
https://youtu.be/BN59nwjoqWc
Egg Challenge pt 2 (Senseis Nick, Ethan & Ryan
03/25/2020
https://youtu.be/1VHIFihFuP0
Pictionary with Sensei Nick
03/24/2020
https://youtu.be/-WkEfoEo-xg
Q&A with Shihan Gary
03/24/2020
https://youtu.be/7fHifZnY_MU
Pie Face Trivia (Sensei's Ethan & Ryan)
03/23/2020
https://youtu.be/WzlgUgV3k1M
Whisper Challenge (Ft. Miss Kate)
03/23/2020
https://youtu.be/HIj6iNNks14
Would you rather (Sensei's Ethan and Nick)
03/23/2020
https://youtu.be/ctu7tEppFDs
Story Time with Sensei Nick (Cookie Monster)
03/23/2020
https://youtu.be/JrgL1C1vH_8
Helping with karate at home!
03/21/2020
https://youtu.be/UU8-Xxe2iXU
Q&A with Sensei Nick
03/21/2020
https://youtu.be/NVkd4Xt77h0
Nunchuck Lesson 3/21
03/21/2020
https://youtu.be/wFoI_gfbrTY
Egg Challenge (Senseis Ethan and Ryan)
03/19/2020
https://youtu.be/8Go4SD1f2Eo
Make Sensei Ryan Do....
03/19/2020
https://youtu.be/Kwq-oQBtyCw
Story Time with Sensei Nick (Elmo)
03/19/2020
https://youtu.be/C5rR_WbcG_U
Blind Fold Pictionary
https://youtu.be/4o1QVEguWY0